Warsztaty „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych .

W ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej, stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok realizuje projekt, którego celem jest zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia. Zajęcia związane były z pokazaniem i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny, pomniki przyrody oraz obszary chronione istnieją w ich miejscowościach i okolicy. Uczestnicy warsztatów mogli również zapoznać się z technikami fotografowania przyrody.
Zakres warsztatów obejmuje przeprowadzenie zajęć przez 3 dni.
1 dzień – zajęcia z podstaw fotografowania , zajęcia z ochrony
przyrody, połączone z wyjściem w plener – prowadzącyJózef
Kotyś – dyrektor BICK, Agnieszka Jamrozik oraz Anna Golec
2 dzień –wyjście w plener i fotografowaniem przyrody Agnieszka
Jamrozik, Alicja Badura oraz Anna Golec
3 dzień – warsztaty z oceny prac fotograficznych wykonanych przez
dzieci i młodzież – Agnieszka Jamrozik oraz Anna Golec

Zapraszamy na prezentację wykonanych prac podczas wystawy fotograficznej w dniu 30.07.2016r – podczas spotkania integracyjno – promocyjnego ,,Pod Szumiącymi Dębami przy ,,Ptasim Stawku’’ .