Projekty zrealizowane

Projekty opracowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Spórok (koordynator Anna Golec)

 ♣. Odtworzenie stawku i zagospodarowanie terenu wokół ,,Ptasiego Stawku”

 Powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców i dużej pracy społecznej  w 2000 r.

Miejsce rekreacji i wypoczynku

Koszt otworzenia stawku –  44600 zł

Udział UMiG – 3260 zł

Sponsorzy     –  400 zł

Mieszkańcy – 40940 zł

      – praca społeczna –  4410 zł  (882 roboczo-godz. x 5 zł)

       – praca sprzętu   –  13200 zł

      – materiały        –  10 800 zł

       -84 ton piasku  –    8120 zł

  ♣ Remont i wyposażenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku 

W 2003 r. – projekt  z kontraktu woj. opolskiego  Male granty Odnowy Wsi  ,, DAW – zakup wyposażenia’’

                    całkowity koszt –  32012 zł

                      Urząd wojewódzki – 18140 zł

                     Urząd MiG    –  11700 zł

                     stowarzyszenie – 59770 zł

       Zakupiono : stoły i krzesła, drzwi wejściowe, wieża 2 komputery, ksero meble biurowe.

Rozbudowa i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku”. 2004 r.

Urząd Miasta i Gminy jako wierzytelny i kompetentny partner składa wniosek do

 SPO ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich’’ Działanie -,,Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

            Projekt zakończony – grudzień  2006r 

                   Całość projektu- 587795,00 zł

SPO                 – 316011,20 zł

Wiejski Ośrodek szkoleniowy w Spóroku -2007 r.

Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego ,,Przedsięwzięcia wspierające rozwój  infrastruktury  społecznej wsi.”

          Całkowity koszt projektu : 22868 zł

         dotacja z urzędu wojewódzkiego – 14899 zł

               U Mi G Kolonowskie – 7022 zł   (projektor + opłata za telefon i internet na 2 lata)

               wkład stowarzyszenia   – 947 zł (roboczogodziny – 793 zł)

Zakupiono:  ekran, tablica, laptop, aparat cyfrowy, DVD, urz. wielofunkcyjne,  biurko z   

                    krzesłem   sprzęt nagłaśniający, rolety na 2 sale, stolik,

 ♣ Cudze chwalicie swego nie znacie – kiermasz inicjatyw   

       wiejskich 2005r.

dofinansowane  z Urzędu Marszałkowskie  w Opolu – promocja i rozwój Odnowy Wsi –  dofinansowanie 1000 zł.

 Program ,,Zdrowe i zadowolone kobiety promotorem  

   profilaktyki zdrowotnej’’

 program współfinansowany przez Strzeleckie Starostwo Powiatowe

W programie uczestniczyło 31 kobiet z powiatu strzeleckiego (15 z Spóroka)  

  Realizowany od 09 – 12. 2007 r. i obejmował :Spotkania z psychologiem Badanie ciśnienia, tętna oraz poziomu cukru i cholesterolu Rowerową wycieczkę Ćwiczenia relaksacyjne + joga

Muzykoterapię Park wodny i grotę solną  w Tarnowskich Górach

    Całkowity koszt – 6215 zł

     Starostwo strzeleckie – 3000 zł

    wkład uczestniczek   –     900 zł

    wkład  stowarzyszenie – 2315 zł

 ♣ ,, Razem możemy wiele”

Program  realizowany od 04.2008 r. do 03.2009 r. dzięki  Fundacji Wspomagania Wsi w ramach Nasza Świetlica  – Nasz Klub”  

Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Spóroku

                   Koszt całość projektu to 59500 zł   w tym

               – dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi –            39160 zł.

              – praca społecznej członków stowarzyszenia,

                       przeliczona na roboczo-godziny.                –20340 zł

 ,,Odnowa  szumi i roznosi się wokoło’’

         – środki pozyskane  z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Realizacja 2009 r – organizacja spotkań dla grup odnowy podczas corocznego  festynu 

             Koszt całość projektu to 6100 zł   w tym

               – dotacja–       5 000,00 zł.

              – praca społecznej członków stowarzyszenia –1100,00 zł

 ,,Źródełko zgody i miłości’’

Cel: ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego,  otworzenie źródełka (tworzenie wioski tematycznej – wioska Spórok – spór, kłótnia niezgoda – w wiosce jest źródło zgody i miłości.)

Całkowity koszt – 3043,00 zł

 Urząd Gminy Kolonowskie –  pomoc  przy ustaleniu projektu – szkicu zabudowy źródełka oraz materiał  443,00

-sponsorzy – transport materiałów  –  200 zł

– wkład własny stowarzyszenie oraz praca własna członków stowarzyszenia- 2400,00 zł

  ,Nowe  miejsce na mapie turystycznej obszaru LGD –

,,Pod Szumiącymi Dębami’’

    05.-09. 2014 r.. realizacja projektu  w ramach poddziałania  19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020,LEADER złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’

W ramach projektu wybudowany został obiekt małej infrastruktury turystycznej w postaci zadaszonej wiaty turystycznej.

Całkowity koszt operacji – 31 664,10 zł

 Kwota dofinansowania ze środków unijnych – 24 959,77 zł.         

wkład własny stowarzyszenie oraz praca własna członków stowarzyszenia – 6704,33 zł

   , ,Za teatralna kurtyną’’  

25.05.2015 r – 30.09.2015r  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Środków Samorządu Województwa Opolskiego” za pośrednictwem LGD ,,Dolina Stobrawy’’. – realizator :grupa nieformalna pod patronem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Spórok 

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty taneczno – rytmiczne, zajęcia z autoprezentacji i ćwiczenia emisji głosu i dykcji oraz zebrano i wydano ,,Historię Kaktusika’’

  Całość zadania to kwota 6580,00 zł

      –  dofinansowanie w kwocie 4250 zł.

      – praca społecznej członków stowarzyszenia –2330 zł

♣  ,,Leśne centrum Edukacyjne’’

       15.03.2016 r – 15.09.2016r. Konkursu ,, Fundusz Naturalnej Energii” organizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A pod patronatem   Wojewody Opolskiego, Fundacja  Nasza Ziemia oraz Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  

celem była integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej.

Koszt całość projektu to 12 400,00 w tym

               – środki pozyskane – 10000,00 zł

                -środki finansowe i  praca społecznej członków stowarzyszenia –2400,00 zł

.„Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”

      25.06. – 30.07.2016 r. Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w  ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa  przyrodniczego”
Koszt całość projektu to 2 620,00w tym

               – środki pozyskane – 1 400,00

                -środki finansowe i  praca społecznej członków stowarzyszenia –1220,00

 ,,Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko’’ 

       15.03.2017r – 15.07.2017r.  środki pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A

Celem było wyrobienie właściwej postawy ekologicznej raz zaszczepienie nawyków dbałości o środowisko naturalne dzieci ,  młodzieży i dorosłych.

              Koszt całość projektu to 13 373,44zł   w tym

               – środki pozyskane – 10000,00 zł

                -środki finansowe i  praca społecznej członków stowarzyszenia –3373,44 zł

♣  „EKO przystanek”  

13.12.2017 r – 30 07.2018 r –realizacja projektu  w ramach poddziałania  19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020,LEADER złożonego za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’

W ramach projektu została wybudowana toaleta ekologiczna wraz z zapleczem (kosze, stojaki na rowery) przy przystanku edukacyjno-rekreacyjno –wypoczynkowym w Spóroku

Całkowity koszt operacji –        57 729,00 zł.

kwota pomocy :                         54 711,00 zł

Wkład własny w projekt   :         3 017,00 zł

 ♣   ,,Jak Tradycja i obyczaj głosi’’

   02.07.-   31.10.2018 r. – grantu  w ramach projektu grantowego LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ ,,Z kulturą i  Tradycja w Krainie Dinozaurów’’ 

W ramach projektu doposażono stowarzyszenie w sprzęt oraz przygotowano ofertę kulturalną . Dostępna na www.

Całkowity koszt operacji –        23 230 ,00 zł.

kwota pomocy :                         20 000,00 zł

Wkład własny w projekt   :         3 230,00 zł

  Odnowa Wsi – szumi i działa od 20 lat”

04.06.-   14.10.2020 r. -projekt w  ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

. Dostępna na www.

Całkowity koszt operacji –       16 235.00 zł

kwota pomocy :                       11 985.00 zł      

Wkład własny w projekt   :       4 250.00 zł

Promocja Programu Odnowy Wsi w woj. opolskim oraz promocja działań oddolnych realizowanych dzięki środkom samorządowym i unijnym.
Zorganizowano  warsztatów dot. zasobów przyrodniczych terenu Spóroka z jednoczesnym zebraniem materiałów do wykonania ścieżki zmysłów oraz zorganizowano spotkania ,,Odnowa to my ” z 5 sołectwami z woj. opolskiego, które realizują program Odnowy Wsi Wspólnie dzielili się doświadczeniem i osiągnięciami w realizacji Programu Odnowy Wsi , Trwałym rezultatem projektu jest utworzona ścieżka zmysłów ,,Boso po zdrowi”.Ścieżka zmysłów stała się symbolem 20 letniej działalności stowarzyszenia

Koncowym efektem była prezentacja dt. osiągnięć z 20 lat działalności Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok .

 ♣  ,,Pod szumiącymi Drzewami’’

21.06.-   15.09.2021 r. -projekt w ramach umowy samorządem Województwa Opolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim)

Całkowity koszt operacji –     12 365.60

kwota pomocy                          8 000.00 zł      

Wkład własny w projekt   :       4 365.60 zł

Efektami realizacji zadania są :

– zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem

– zakup ekranu przenośnego

– wykonana szafa na sprzęt do zajęć edukacyjnych

– zakup zasłon plandekowych  do wiaty na EKO przystanku

– zakup potykacza zewnętrznego

– odmalowane ściany w pomieszczeniach siedziby stowarzyszenia

– przeprowadzenie warsztatów ,,Drzewoterapia – lecznicza moc drzew”

– promocja Samorządu Województwa Opolskiego.

 ♣  ,,Dzisiaj w wiosce, jutro w świecie.’’

10.12.-   31.12.2021 r. -projekt w ramach umowy z Samorządem Województwa Opolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim)

Całkowity koszt operacji –        8 760,00 zł

kwota pomocy                          5 830,00 zł    

Wkład własny w projekt   :       2 930.00 zł

Efektem realizacji zadania jest

– modernizacja strony internetowej wioski Spórok

– zakup rolla-pu / banera informacyjno – promocyjnego

– zakup koszy z naczyniami

– przeprowadzenie szkolenia dot. redagowania strony

– promocja Samorządu Województwa Opolskiego

Powiększenie-+=