Organizacje

Sołtys z Radą sołecką
Sołtys – Rafał Koj
Przew. Rady Sołeckiej  Anna Golec
Członkowie 
Patrycja Kokott, Katarzyna Kozioł, Irena Koik, Teresa Narolska

 

Ochotnicza Staż Pożarna – OSP Spórok

Istnieje od 1865 r.
Zarząd:
Prezes –  dh Marek Deja
Wiceprezes –  dh Marcin Palus
Naczelnik/ Wiceprezes –  dh Mateusz Krupa
Skarbnik – dh Weronika Golec
Sekretarz   dh Rafał Koj

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – dh Marcin Jambor
Sekretarz – dh Michał Szulc
Członek – dh Adam Loch

Cele i zadania
organizacja społeczna zrzeszająca ochotników – strażaków, którzy uczestniczą w zwalczaniu pożarów i akcjach ratowniczych podczas innych klęsk żywiołowych. Organizują ochronę przeciwpożarową, prowadzą działalność kult.-wychowawczą, głównie w środowisku wiejskim (świetlice i kluby w remizach strażackich, drużyny młodzieżowe);

 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim TSKN oddział Spórok
Zarząd
Przewodniczący – 
Irena Koik
Zastępca – Dominika Gerlich
Skarbnik –  Aniela Glik
Sekretarz –  Janina Urbańczyk
Członek – Małgorzata Chlebosz

Komisja rewizyjna:
brak

Cele i zadania
Podtrzymywanie tradycji, gwary i kultury niemieckiej na Śląsku Opolskim
Organizowanie spotkań, wyjazdów i odpoczynku dla członków organizacji.

 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok –
działa od 2000 r
Zarząd:
Przewodnicząca –
 Anna Golec
Wiceprzewodniczący   Jan Woiczyk
Sekretarz –  Marzena Bujak
Skarbnik –  Hanna Kapitza
Członek zarządu   Gizela Palus
Komisja rewizyjna:

Hubert Klencz, Stefania Kaszycka, Roman Cebula

Cele i zadania
Odnowa Wsi jest to proces kształtowania warunków życia ludzi na wsi, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Odnowa Wsi jest odpowiedzią na kryzys obszarów wiejskich. Utworzona najpierw Grupa Odnowy Wsi a później Stowarzyszenie skupia ludzi aktywnych , ludzi którzy są zaangażowani w proces tworzenia swojej przyszłości.
Odnowa Wsi pozwala ludziom – mieszkańcom współtworzyć i być odpowiedzialnymi za losy swojej małej ojczyzny-wioski. Odnowa wsi nie jest organizacją z odrębnymi zadaniami i ideałami .Odnowa opiera swój program na wieloletnich doświadczeniach w innych krajach (Niemcy ,Austria).Odnowa nie jest związana politycznie z żadną organizacją, każdy kto chce przyczynić się do poprawienia bytu i wizerunku swojej wioski może być członkiem stowarzyszenia.
Korzyści dla społeczności lokalnej z wdrożenia programu Odnowy to:
– pobudzenie aktywności mieszkańców wioski
– planowanie i opracowanie Planu Rozwoju Wsi
– próby rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych
– integracja społeczności wiejskiej
– propagowanie i wprowadzanie alternatywnych źródeł dochodów
poprzez rolnictwo ekologiczne, agroturystykę, drobne usługi itp.
– pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł i realizowanie różnorodnych projektów.

 

Związek śląskich Kobiet Wiejskich – Koło Spórok
Przewodnicząca –
 Irena Koik
Zastępca – Teresa Wyrwoł
Skarbnik – Aniela Glik
Sekretarz – Janina Urbańczyk
Członek – Małgorzata Chlebosz, Maria Bok

Cele i zadania

Organizacja społeczno .-gospodarcza kobiet wiejskich, samodzielne lub organizowane jako sekcje.
Główne kierunki działalności: oświatowo .-kulturalne (wykłady, kursy, zespoły artystyczne.),
Gospodarcze (wypożyczalnie sprzętu gospodarstwa domowego, konkursy rolnicze.), oraz unowocześnienie wiejskiego gospodarstwa domowego i dbanie o estetykę i wygląd wsi,
Cele są realizowane poprzez: częste spotkania, wycieczki krajoznawcze, pogadanki i kursy.
Włączają się w życie kulturalno – rozrywkowe poprzez współpracę z innymi organizacjami działającym na wsi.