Program Odnowy Wsi

Odnowa wsi jest sposobem – ruchem, który przywraca normalność w stosunkach międzyludzkich, czyniąc ludzi na powrót zintegrowaną wspólnotą.
Odnowa wsi jest procesem stałego ulepszania warunków życia na wsi.
Odnowa obejmuje swym zasięgiem jedną lub kilka wiosek.Wieś tworzy wyraźną strukturę, małą ojczyznę, miejsce bliskie, o którym można powiedzieć – moje miejsce.
 

Odnowa wsi jest mocno przywiązana do tradycji wartości wsi, dąży do zachowania jej swoistego charakteru.
 

Odnowa wsi jest odpowiedzią na zagrożenia, jakie niesie współczesna cywilizacja, ale również dąży ona do spożytkowania jej osiągnięć dla rozwoju wsi. Oczekuje się że odnowa przyniesie zmianę mentalności mieszkańców wsi z pasywnej, często pełnej rezygnacji, nastawionej na branie, przyjmowanie tego, co płynie z zewnątrz, na zaangażowanie i twórcze możliwości.
Najistotniejszym celem jest pobudzenie aktywności lokalnych środowisk i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą.
Dokładniej tłumacząc celami są:
– odkrywanie wartości tradycyjnego krajobrazu wsi, zwrócenie uwagi na to, by rolnik był
strażnikiem i konserwatorem przyrody.
– współudział mieszkańców wsi w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzeni i
wspólne planowanie przyszłości wsi.
– odnawianie domów, stodół, obór zgodnie z wzorami regionalnej architektury.
– dbanie o małą architekturę i zieleń: pomniki, skwerki, kapliczki , krzyże, przystanki itp.
– szukanie nowych szans dla rolników : gospodarstwa ekologiczne, agroturystyczne,
produkcja biomasy, specjalne uprawy i hodowle.
– powracanie do tradycji i jej twórcze wykorzystanie
– wykorzystanie dziedzictwa kultury wiejskiej jako czynnika rozwojowego.
– odtwarzanie dawnych tradycji i zwyczajów – pielęgnowanie ich
– tworzenie miejsc spotkań
– powrót do pracy na rzecz społeczności wiejskiej.
– umacnianie odpowiedzialności mieszkańców za swój los jak i los wioski.
– podnoszenie jakości infrastruktury wiejskiej
– zakładanie grup, stowarzyszeń celem objęcia działaniem większego rejonu – obszaru.
 

Odnowa Wsi jest to proces kształtowania warunków życia ludzi na wsi, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Odnowa Wsi jest odpowiedzią na kryzys obszarów wiejskich. Utworzona najpierw Grupa Odnowy Wsi a później Stowarzyszenie skupia ludzi aktywnych , ludzi którzy są zaangażowani w proces tworzenia swojej przyszłości.
 

Odnowa Wsi pozwala ludziom – mieszkańcom współtworzyć i być odpowiedzialnymi za losy swojej małej ojczyzny-wioski. Odnowa wsi nie jest organizacją z odrębnymi zadaniami i ideałami .Odnowa opiera swój program na wieloletnich doświadczeniach w innych krajach (Niemcy ,Austria).Odnowa nie jest związana politycznie z żadną organizacją.
 

Każdy kto chce przyczynić się do poprawienia bytu i wizerunku swojej wioski może być członkiem stowarzyszenia.
Korzyści dla społeczności lokalnej z wdrożenia programu Odnowy to:
– pobudzenie aktywności mieszkańców wioski
– planowanie i opracowanie Planu Rozwoju Wsi
– próby rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych
– integracja społeczności wiejskiej
– propagowanie i wprowadzanie alternatywnych źródeł dochodów poprzez rolnictwo
ekologiczne, agroturystykę, drobne usługi itp.
– pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł i realizowanie różnorodnych
projektów.